Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 25 2016

Stałem się śmiały, ponieważ nic absolutnie nie miałem do stracenia: ani honorów, ani zarobków, ani przyjaciół. Musiałem odszukać siebie i oprzeć się na sobie, ponieważ na nikim innym nie mogłem się oprzeć. Moja forma to moja samotność.
— Witold Gombrowicz- Dzienniki  (via sprzedawczyk)
Reposted fromLittleJack LittleJack viarenirene renirene
6801 4bb5 500

Filming ‘Psycho’, Alfred Hitchcock, 1960

Reposted fromLittleJack LittleJack viapouler pouler
6761 c143 500
Reposted fromzurawianiaczka zurawianiaczka viapannakies pannakies
0020 388d 500
Reposted fromrol rol
0081 d756 500
Reposted fromrol rol
6644 8929
Reposted fromGIFer GIFer viahansoolo hansoolo
5659 44de 500
Reposted fromberry-girl berry-girl viahansoolo hansoolo
3769 2862 500
Reposted froma-antimatter a-antimatter viapouler pouler
Reposted frombluuu bluuu viahansoolo hansoolo
0216 fd4f 500
Reposted frommaybelater maybelater viaro-koko ro-koko

October 24 2016

Reposted fromshakeme shakeme
0394 4bb4 500
4072 adf4
7512 97ca 500
Reposted fromrol rol
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl