Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 28 2017

- Trzy dni - rzekła. - Cóż to jest? 
- Trzy dni - powtórzył. Uśmiechnął się. - Mój Boże, trzy dni. Wyobrażenia nie masz, ile się może pozmieniać przez trzy dni. To strasznie długo.
- Cóż to jest trzy dni wobec całego życia? 
- Wiele. Czasem wszystko można stracić przez trzy dni.
— Hłasko
Reposted frombesomeoneelse besomeoneelse viawonderwall wonderwall
3253 1eb3 500
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
5268 a9bc 500
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
6899 123a
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viala-lu la-lu
5943 d7ad
Reposted fromepi epi viadusz dusz
1402 0b4a 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viadusz dusz

June 22 2017

2458 4349
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viala-lu la-lu
7556 b0db
Reposted fromretro-girl retro-girl vialovemodels lovemodels

Mam chandrę, malutkiego kaca i strasznie, strasznie chce mi się z tobą pogadać (...) Całuję cię, gdzie sobie życzysz, jeśli w ogóle sobie życzysz (...) A jeżeli sobie nie życzysz, to nie całuję cię w ogóle nigdzie i jest mi jeszcze smutniej niż było dotąd.
— Jeremi Przybora do Agnieszki Osieckiej
Reposted fromlimni limni viamargocia margocia
3562 ba20
Reposted fromkarahippie karahippie
5059 8d55
Reposted fromkarahippie karahippie
4755 b9ff 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viashakeme shakeme
4043 1376
Reposted fromoblivious oblivious viashakeme shakeme
8544 ae46 500
Reposted fromliliowadusza liliowadusza viashakeme shakeme
3311 f336
Reposted fromOfficialBae OfficialBae vialonely-girl lonely-girl
Kate Moss at her wedding, with father Peter Moss and daughter Lila
Reposted fromyouthless youthless vialonely-girl lonely-girl
1485 77b4
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
1554 bbb0
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl